Podstawowa Dobroć - Co jest rzeczywiste? /Basic Goodness - What Is Real ? prowadzi dr Fleet Maull

CIEL_Images/Berlin_Shambhala_ka.jpg
Data:
piątek 5 listopada 2021 (19:30 -21:00)
sobota 6 listopada 2021 (09:00 -18:00)
niedziela 7 listopada 2021 (09:00 -18:00)
Miejsce:
Shambhala Krakow
Nauczyciel : Acharya Fleet Maull
COORDINATORS : Mirosław Flokiewicz & Magdalena Grudniewska
(normalny) : PLN320
(early bird ) : PLN280

FOR ENGLISH VERSION PLEASE SCROLL DOWN

Seria Podstawowej Dobroci wprowadza nas w pogląd Shambhali, nauczany w sposób praktyczny. Programy te kładą nacisk na empiryczne badanie tego poglądu oraz zgłębianie jego znaczenia.

W trzeciej i ostatniej części pytamy „Co jest prawdziwe?” i przyglądamy, jak bardzo znaczące, tak naprawdę, jest to pytanie dla naszego życia.
Podczas tego programu będziemy próbowali  sobie odpowiedzieć, co tak naprawdę jest rzeczywiste a także skupimy się na badaniu fenomenalnego świata. Zapoznamy się z  niektórymi z podstawowych nauk buddyjskich, takimi jak nietrwałość, proces postrzegania, „umysł” i pustka. Będziemy  odkrywali i starali się doświadczyć świętości świata, jego magii i cudowności naturalnych elementów. W tym programie jest również zawarty element ekologiczny.

Nauczyciel: Acharya dr. Fleet Maull

Wieloletni bliski uczeń Czogjama Trungpy Rinpocze i Sakjonga Miphama Rinpocze, związany z Shambhalą od lat 70-tych, studiował psychologię kontemplatywną, psychoterapię transpersonalną, założyciel i dyrektor organizacji wspierających resocjalizację więźniów. Roshi w tradycji Zen Peacemaker, organizator i uczestnik odosobnień "Bearing Witness" w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Konsultant i trener biznesowy, wykładowca na Uniwersytecie Naropy.

UWAGA: Program w języku angielskim z możliwością tłumaczenia.

Miejsce programu:

Ogród Harmonii ul. Przybyszewskiego 13

wykład - sala na poddaszu, piętro II

sobota-niedziela sala na I piętrze

https://www.ogrodharmonii.pl/

RAMOWY HARMONOGRAM:

    Piątek (06 listopada) - otwarty wykład wprowadzający 19:30-21.00                 Prosimy przyjść przynajmniej 10 min. wcześniej. Dziękujemy                                    Sobota (07 listopada) -  09:00-18:00 z przerwą obiadową w godzinach 13.00-14.00     Niedziela (07 listopada) - 09:00-18.00 z przerwą obiadową w godzinach 13.00-14.00                                                                  

Warunkiem ukończenia treningu jest udział w całości programu (piątek-niedziela).

Sugerowana darowizna: 320 zł

Early bird (przy rejestracji i wpłacie bezzwrotnej przedpłaty/darowizny a najlepiej całości kwoty do 18 października): 280zł 

Powtarzający: 160 zł

Zniżki: członkowie Shambhali 10%, w szczególnych wypadkach możliwość uzgodnienia innej wysokości opłaty lub rozłożenia jej na raty.

Potwierdzeniem rejestracji i rezerwacji miejsca na programie jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 80zł z dopiskiem "Podstawowa Dobroć 3" na konto:
Shambhala Kraków
Alior Bank S.A. O/Kraków
98 2490 0005 0000 4500 8581 0440

ENGLISH VERSION

The Basic Goodness series introduces us to the Shambhala view, which is taught in a practical way. These programs emphasize the experiential study of this view and the exploration of its meaning.

In the third and final part, we ask "What is real?" and we look at how significant this question is for our lives.
During this program, we will try to answer what is really real and we will also focus on exploring the phenomenal world. We will explore some of the basic Buddhist teachings, such as impermanence, the perception process, "mind" and emptiness. We will discover and try to experience the holiness of the world, its magic, and the wonder of natural elements. There is also an ecological element in this program.

Teacher: Acharya Dr. Fleet Maull

A long-time close student of Chogyam Trungpa Rinpoche and Sakyong Mipham Rinpoche, associated with Shambhala since the 1970s, he studied contemplative psychology, transpersonal psychotherapy, founder and director of organizations supporting the rehabilitation of prisoners. Sensei in the Zen Peacemaker tradition, organizer and participant of the "Bearing Witness" retreats in the former German Nazi concentration and extermination camp Auschwitz-Birkenau. Consultant and business trainer, a lecturer at Naropa University.

FRAMEWORK SCHEDULE:

Friday (November 06) - evening lecture 19: 00-21.00 Saturday (November 07) - classes 09.00-18.00 with a lunch break from 13.00-14.00 Sunday (November 08) - 09.00-18.00 with a lunch break in between 13.00-14.00

The condition for completing the training is participation in the entire program (Friday-Sunday).

Suggested donation: PLN 320 

Early bird (when registering and making a non-returnable prepayment/donation, preferably the entire amount by October 18): PLN 280

Repeater: PLN 160

Discounts: Shambhala members 10%, in special cases, it is possible to agree on a different amount of the fee or divide it into installments.

Confirmation of registration and reservation of a place on the program is a non-returnable advance payment of PLN 80 with the note "Basic Goodness 3" to the account:
Shambhala Krakow
Alior Bank S.A. O / Krakow
98 2490 0005 0000 4500 8581 0440