Medytacja w życiu codziennym

Szczecin/Obszar_roboczy_1post_fin.png
Data:
wtorek 20 październik 2020 (18:15 -21:00)
wtorek 27 październik 2020 (18:15 -21:00)
wtorek 3 listopad 2020 (18:15 -21:00)
wtorek 10 listopad 2020 (18:15 -21:00)
sobota 21 listopad 2020 (09:15 -17:00)
Miejsce:
Shambhala Szczecin
Nauczyciel : Acharya Samten Kobelt
Coordinators : Emilia Masal & Monika Jastrząbek
Osoba do kontaktu : Emilia Masal
Oplata : PLN400
Serdecznie zapraszamy na kurs „Medytacja w życiu codziennym”, który jest pierwszą częścią zbioru nauk Shambhali z cyklu „Życie codzienne”.

Drodzy Państwo,
Serdecznie zapraszamy na kurs „Medytacja w życiu codziennym”, który jest pierwszą częścią zbioru nauk Shambhali z cyklu „Życie codzienne”.

Kurs jest wprowadzeniem i nauką autentycznej praktyki medytacji. Zapoznaniem się z prastarą metodą pracy z umysłem, wywodzącą się z tradycji buddyzmu tybetańskiego, medytacją shamatha.Przeznaczony jest zarówno dla osób, które jeszcze nigdy nie medytowały, jak i dla praktykujących.

Dla tych, którzy chcą wzbogacić swoją duchową ścieżkę i działania na rzecz społeczeństwa.Dla wszystkich, bez względu na przekonania religijne, lub ich brak. Bez względu na to w co wierzymy lub nie, każdy z nas ma umysł i warto wiedzieć jak on działa.

Prowadzenie: Acharya Samten Kobelt

Czas: cztery wtorkowe wieczory: 20 i 27 października, 3 i 10 listopada 2020 (od 18:15 do 21:00) oraz sobota 21 listopada 2020 (od 9:15 do 18:00 ) – dzień pogłębionej praktyki

Miejsce: Shambhala Szczecin, ul. Śląska 8/4

Sugerowana darowizna za kurs: 400 zł
Zniżka (do 9 października): 350 zł

Dla ukończenia kursu wymagany jest udział we wszystkich spotkaniach.
Ukończenie kursu pozwala wziąć udział w kolejnym programie z cyklu – „Zadowolenie w życiu codziennym”.

UWAGA – ilość miejsc ograniczona – w kursie może wziąć udział maksymalnie 20 osób. Gwarancją zarezerwowania miejsca jest uprzednie zarejestrowanie się się i wpłata całej kwoty za kurs.
Zapłatę prosimy wykonać przelewem na konto Shambhala Szczecin z dopiskiem: "Medytacja w życiu codziennym":
Dane bankowe: Bank PKOBP SA  44 1440 1143 0000 0000 0467 8338  

———————————————————————————

Tematy spotkań:

 1. wtorek (20.10) Poczucie spokoju i Podstawowe Dobro
 2. wtorek (27.10) Umysł medytacji i praca z emocjami
 3. wtorek (3.11) Przeszkody w praktyce i antidota
 4. wtorek (10.11) Życie codzienne i wizja społeczeństwa
 5. sobota (21.11) Serce medytacji – Autentyczne Serce Smutku

Jak medytacja może zmienić twoje życie?
Dbasz o ciało, a jak dbasz o swój umysł?
Jak lepiej rozumieć samego siebie?

Myślisz:
„Świat zwariował”
„Nie nadążam”
„Nie mogę się skupić”
„Ciągle chcę żeby było inaczej”
„Jak zachować ludzką godność w świecie pełnym agresji?”

Czujesz:
Stres…
Pęd dnia codziennego…
Natłok myśli…
Brak przestrzeni…
Emocje, z którymi trudno sobie radzić…

Podczas pięciu cotygodniowych spotkań, poprzez wykłady, rozmowy, ćwiczenia i wspólną praktykę będziemy odkrywać jak medytacja może nam pomóc.
Jak radzić sobie z emocjami, zachować zdrowe zmysły, odnajdować poczucie wewnętrznego spokoju i rozluźnienia;
jak mieć lepszy kontakt z samym sobą, większą łagodność dla swoich słabości i zrozumienia dla niedoskonałości.
Jednym zdaniem – jak zostać swoim przyjacielem. 
Będziemy również mówić o tym czym jest uważność i świadomość; czym są emocje i jakie jest ich źródło.
Nauczymy się medytować tak, aby móc robić to samodzielnie w domu.
Będziemy również rozmawiać o przeszkodach w medytacji i o tym, jak sobie z nimi radzić.

Szybko odkryjesz, że medytacja nie jest tym co myślisz!

————————————————————————————

ProwadzącyAcharya Samten Kobelt – praktykujue medytację od 1980 roku; nauczyciel w tradycji Shambhala-buddyzmu od 1990 roku. Naucza również taoistycznego Qigongu oraz tańca kontemplatywnego. Samten uczy w języku angielskim.
(spotkania będą tłumaczone na język polski) 

Koordynatorki kursu: Emilia Masal oraz Monika Jastrząbek
Wszelkie pytania organizacyjne, finansowe prosimy kierować do Emilii Masal: e-mail: [email protected]
tel. 665 959 791

Tłumaczenie na język polski: Piotr Witkowski

Zapraszamy!

****************************************************************

Ladies and gentlemen,

We cordially invite you to the "Meditation in everyday life" course,
which is the first part of the Shambhala Teachings in the "Everyday Life" series.

The course is an introduction to and teaching of authentic meditation practice.
Getting to know the ancient method of working with the mind, derived from the tradition of Tibetan Buddhism, shamatha meditation.
It is intended for people who have never meditated and for practitioners.
For those who want to enrich their spiritual path and activities for society.
For everyone, with no or no religious beliefs.
No matter what we believe or not, all of us have a mind and know how it works.

Teacher: Acharya Samten Kobelt
Time: Four Tuesday evenings: 20 October, 27 October, 3 November, 10 November (18:15 - 21:00)
and Saturday 21 November (9:15 -18:00) - a day of in-depth practice
Place: Shambhala Szczecin, ul. Śląska 8/4

Topics of the meetings:
1. Tuesday (20.10) Sense of Peace and Basic Good
2. Tuesday (27.10) Mind meditation and working with emotions
3. Tuesday (03.11) Practical obstacles and antidotes
4. Tuesday (10.11) Everyday life and vision of society

 1. Saturday (21.11)Heart of meditation - Authentic Heart of Sorrow

  ——————————————————————————————

  How can meditation change your life?
  Do you take care of your body and how do you take care of your mind?
  How can you better understand yourself?

  You think:
  "The world has gone crazy"
  "I am not following"
  "I can not concentrate"
  "I still want it to be different"
  "How do you limit human dignity in full aggression?"

  You feel:
  Stress…
  The rush of everyday life ...
  The rush of thoughts ...
  Out of space ...
  Emotions, back hard to deal with ...

  During five weekly meetings, through lectures, exercises, and common practice
  how to discover how meditation can help us.
  How to knock down healthy senses, find sparingly, how to relate to healthy senses, find savings of peace and relaxation;
  how to have better contact with yourself, more gentleness for weaknesses and value for imperfections.
  In a word - how to become your friend. Like relationships at home or at work.

  We will also talk about what mindfulness and speech are; what are emotions and what is their source.
  We will learn to meditate to deal with education at home.
  We will also talk about obstacles to meditation and how to deal with them.

  You will quickly discover that meditation is not what you think!


  Host: Acharya Samten Kobelt -has been practicing meditation since 1980 and teaching in the Shambhala-Buddhist Tradition since 1990. He also teaches Daoist Qigong and Contemplative Dance. Samten teaches in English, with translation into Polish.

 

—————————————————————

Donation for the course: 90EURO

Early bird (till 9 October): 80EURO

Payments should be made to the Shambhala Szczecin account with the note "Meditation in Daily Life":

Bank PKOBP SA. account number: 44 1440 1143 0000 0000 0467 8338

All meetings are attended for the completion of the course. 
Completing the course, take part in the program course from the cycle - "Satisfaction in everyday life".

Course co-coordinator: Emilia Masal and Monika Jastrzabek
All organizational and financial questions please direct to Emilia Masal:

E-mail: [email protected]
tel. 665 959 791.

Welcome!