Pi?? metod uwa?nej komunikacji - warsztat

Krakow/5kofmc.jpg
Data:
piątek 25 listopada 2016 (19:00 -21:00)
sobota 26 listopada 2016 (09:30 -17:00)
niedziela 27 listopada 2016 (09:00 -16:00)
Miejsce:
Shambhala Krakow
Nauczyciel : Susan Chapman & Greg Heffron
Koordynatorka : Magdalena Grudniewska
Osoba do kontaktu : Magdalena Grudniewska
jak wykorzysta? ka?d? rozmow?, aby otworzy? serce i umys? i przywróci? ufno?? w dobro relacji

"Pi?? metod uwa?nej komunikacji" - wyk?ad i warsztat weekendowy

for English scroll down

Komunikacja to niezb?dny element ka?dej relacji mi?dzyludzkiej.
Praktyka uwa?no?ci oraz ?wiadomo?ci wolnej od oceniania mo?e pomóc nam komunikowa? si? w sposób bardziej efektywny w naszym ?yciu osobistym i zawodowym.

Warsztat weekendowy oparty jest na ksi??ce Susan Gillis Chapman "The Five Keys to Mindful Communication" - wkrótce wyjdzie polskie t?umaczenie ksi??ki, z tej okazji po wyk?adzie pi?tkowym nauczycielka b?dzie podpisywa? zak?adki do ksi??ki.

Tematy warsztatu:

- Jak rozpoznawa? wzorce i nawyki w komunikacji?

- Jak zauwa?a? swoje nieu?wiadomione, ukryte l?ki, które cz?sto zak?ócaj? komunikacj??

- Jak pozosta? otwartym podczas trudnych rozmów?

- Jak reagowa? aby pomóc a nie zaszkodzi? sytuacji?

- Jak by? bardziej prawdziwym, wspó?czuj?cym w relacjach z innymi?

- Jak by? bardziej elastycznym w zwi?zkach?

Na pi?tkowym wyk?adzie zapoznamy si? z trzema wzorcami komunikacji: otwartym, zamkni?tym i pomi?dzy. Wykorzystuj?c metafor? drogowej sygnalizacji ?wietlnej, uczestnicy naucz? si?, jak je identyfikowa? i pracowa? z nimi w celu chronienia naszych relacji - ??cznie z relacj? z samym sob?. Podczas weekendowego warsztatu b?dziemy si? uczy? jak wykorzysta? ka?d? rozmow?, aby otworzy? serce i umys? i przywróci? ufno?? w dobro tej relacji. 

Program obejmuje wyk?ady, ?wiczenia rozwijaj?ce zdobyte umiej?tno?ci, praktyk? ?wiadomo?ci Przestrzeni - Mudra, rozmowy w parach i grupach oraz dyskusje. Istnieje mo?liwo?? uzyskania certyfikatu uczestnictwa.

Nauki Shambhali odnosz? si? do najbardziej podstawowej cz??ci naszego cz?owiecze?stwa, do naszych relacji z innymi. Jak mawia Sakyong Mipham Rinpocze, z ka?d? jedn? rozmow? tworzymy lepszy ?wiat. "Pi?? metod uwa?nej komunikacji" inspiruje si? takim podej?ciem. 

Harmonogram:
Piatek 19.00 - wyk?ad wprowadzaj?cy - sala 601 w auli na 6 pi?trze - po wej?ciu z lewej strony znajduje si? winda
Sobota: 9.30 - 12.30 wyk?ady i praktyka - 001 - 002 na parterze
            12.30 - 14.00 przerwa obiadowa (we w?asnym zakresie)
            14.00 - 17.00 wyk?ady i praktyka
Niedziela:9.30 - 12.30 wyk?ady i praktyka
            12.30 - 14.00 przerwa obiadowa (we w?asnym zakresie)
            14.00 - 16.00 wyk?ady i praktyka

 

 

Susan Chapman

 Acharya Susan Chapman praktykuje w linii Shambhali od czasu powstania Uniwersytetu Naropy w Boulder (Kolorado, USA) w lecie 1974 roku. Jej ksi??ka pt. "Pi?? metod uwa?nej komunikacji"oparta jest na naukach Chögyama Trungpy Rinpocze i Sakyonga Miphama Rinpocze. Jako magister Psychologii Buddyjskiej i Zachodniej Uniwersytetu Naropy, wykorzystywa?a takie podej?cie do relacji mi?dzyludzkich w swojej pracy terapeutki rodzinnej i par. Razem z m??em wzi??a udzia? w trzyletnim odosobnieniu medytacyjnym w Gampo Abbey, shambhalijnym klasztorze, gdzie by?a mentork? obok Pemy Chödron. Zosta?a poproszona przez Achary? Pem? o prowadzenie kolejnych odosobnie?. Sakyong Mipham Rinpocze nada? jej tytu? Acharii. Naucza w Stanach Zjednoczonych i Europie.

  

Gregory Heffron - Starszy Instruktor Uwa?nej Komunikacji, w?a?ciciel i zarz?dzaj?cy Green Zone Institute Autoryzowany przez Suzan Gillis Chapman Nauczyciel Uwa?nej Komunikacji, uczy u jej boku od 2009 roku. Jest uczniem Sakyonga i nauczycielem w tradycji Shambhali od 2005 roku. Odby? wtedy sta? u boku Craiga Smitha, starszego nauczyciela ?wiadomo?ci Przestrzeni Mudra, po czym otrzyma? autoryzacj? do nauczania tej unikalnej techniki medytacji umys?-cia?o. W 2003 roku otrzyma? tytu? magistra Kreatywnego Pisania na Uniwersytecie Iowa. Jest coachem, prowadzi warsztaty i pracuje jako konsultant biznesowy firm i organizacji takich jak Shambhala Mountain Center i Dechen Chöling.

Ceny programu: 

20z? wyk?ad w pi?tek

320 z? program weekendowy (pi?tek - niedziela )

280 z? cz?onkowie Shambhali

Early Birds 280z? do 15 pa?dziernika potem 320z?

oraz 260z? dla cz?onków do 15 pa?dziernika (po 10.10.2016 280 z? dla cz?onków)

Potwierdzeniem rejestracji jest wp?ata bezzwrotnej zaliczki w wysoko?ci 100z?

Miejsce: 

Instytut Psychologii UJ, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Informacje: Magdalena Grudniewska tel. 504 758 337

 

Program organizowany jest pod patronatem Fundacji Polski Instytut Mindfulness POLIM.

POLIM

oraz we wspó?pracy z Instytutem Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie

IPRIM

 

 

English

“The Five Keys To Mindful Communication" using all the conversations to open our heart, our mind and restore trust in the goodness of relationship."

The program will include talks, skill-building exercises, Mudra Space Awareness practice, small-group or partner dialogue and discussion. Certificates of Attendance will be available.

In the introductory talk according to the book The Five Keys To Mindful Communication, we will explore three communication patterns: open, closed and in between. Using the traffic light symbol participants will learn to identify these and respond appropriately to protect all our relationships--including the one we have with ourselves.

 Price: 150 Euro, 200 Euro after October 15

Acharya Susan Chapman has been a student of Shambhala since 1974 when she attended the opening summer of Naropa University in Boulder. Her book, The Five Keys to Mindful Communication, is based on the teachings from both the Druk Sakyong, Chogyam Trungpa Rinpoche and Sakyong Mipham Rinpoche. She received an MA in Buddhist and Western Psychology from Naropa and applied this understanding to relationships as a Marital and Family therapist. Later she and her husband completed the three year retreat at Gampo Abbey, Shambhala's monastery, where she mentored with Pema Chodron She was asked by Acharya Pema to stay on for six years to lead subsequent retreats. After she and her husband returned to Vancouver in 2008 to care for her elderly parents, she was apppointed Acharya by Sakyong Mipham Rinpoche and currently serves in that role, teaching extensively in North America and Europe.

Gregory Heffron – Senior Mindful Communication Instructor
owns and manages Green Zone Institute. He is a certified teacher of Mindful Communication authorized by Susan Gillis Chapman, and has been teaching with her since 2009. He’s as student of the Sakyong, and has been a teacher in the Shambhala tradition since 2005. In 2005, he apprenticed with senior Mudra Space Awareness teacher Craig Smith, and became authorized to teach this unique mind-body meditation technique. In 2003 Greg graduated with an MFA in Nonfiction Creative Writing from the University of Iowa. He coaches individuals, teaches workshops, and consults with businesses and organizations like Shambhala Mountain Center and Dechen Choling