Warsztat weekendowy Sztuka bycia człowiekiem/ The Art of Being Human

Krakow/SMR_DCL_May2011.png
Data:
piątek 25 wrzesień 2015 (19:00 -21:00)
sobota 26 wrzesień 2015 (09:00 -18:00)
niedziela 27 wrzesień 2015 (09:00 -13:00)
Miejsce:
Shambhala Krakow
Nauczyciel : Sakyong Mipham Rinpoche
Coordinators : Magdalena Grudniewska & Ania Bartys
Osoba do kontaktu : Ania Bartys
Sakyong Mipham Rinpoche w Krakowie!

FOR ENGLISH VERSION PLEASE SCROLL DOWN

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA PIERWSZY W POLSCE PROGRAM NAUCZANY PRZEZ DUCHOWEGO I ŚWIECKIEGO PRZYWÓDCĘ SHAMBHALI:

SAKYONGA MIPHAMA RINPOCHE

Sakyong Mipham Rinpoche

„Sztuka bycia człowiekiem” to warsztat, podczas którego poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak trening umysłu oparty na medytacji może przyczynić się nie tylko do rozwoju osobistego, ale także do lepszego funkcjonowania społeczności, w których żyjemy.
Medytacja to sprawdzone narzędzie, którego tradycja liczy sobie ponad 2500 lat. Ostatnio jej skuteczność w podnoszeniu jakości życia i radzeniu sobie ze stresem, emocjami, a nawet bólem fizycznym została potwierdzona również przez zachodnią neurologię i psychologię. Efektem tego jest m.in. coraz większa popularność ruchu mindfulness, promującego uważność w życiu codziennym oraz zastosowanie technik medytacyjnych w różnych dziedzinach życia: terapii, coachingu, a nawet sporcie.
W tradycji Shambhali za pomocą medytacji uczymy się, jak przyglądać się swojemu umysłowi i w ten sposób odkrywać jego potencjał. Proces ten pomaga nam być autentycznym i zauważać nasze nawykowe sposoby zachowania. Dzięki niemu wyostrzamy naturalną inteligencję pozwalającą nam wyraźniej postrzegać siebie i innych. W efekcie możemy w taki sposób tworzyć nasze kontakty ze światem, aby stały się one źródłem inspiracji i siły, w miejsce frustracji i wypalenia. Celem warsztatu jest poznanie narzędzi pomocnych w przezwyciężaniu poczucia bezradności i nieadekwatności oraz odnajdywaniu odwagi do działania tu i teraz.
Wizja Shambhali to przekonanie wynikające z doświadczenia nabytego podczas medytacji, że jako istoty ludzkie mamy wszystko co konieczne, by dobrze funkcjonować nie tylko jako jednostki, ale i jako całe społeczności. Odkrywając ufność w swoja wrodzoną mądrość możemy zmieniać siebie i świat.
Warsztat polecany zarówno dla praktykujących, jak i zainteresowanych medytacją.

UWAGA: istnieje mozliwość uczestnictwa tylko w piątkowym wykładzie inauguracyjnym (jeśli nie planuje się udziału w  całym weekendowym programie). Rejestracja tylko na wykład jest tutaj: http://krakow.shambhala.org/program-details/?id=230677
(Osoby zarejestrowane na program weekendowy nie muszą dodatkowo rejestrować się na piątkowy wykład.)

Sakyong Mipham Rinpoche jest jedną z najbardziej niezwykłych postaci współczesnego świata. Łączy gruntowną znajomość buddyjskiej tradycji duchowej Tybetu z dogłębnym zrozumieniem kultury Zachodu. Daje temu wyraz w swoim nauczaniu i książkach. Jest synem i duchowym spadkobiercą Chögyama Trungpy Rinpoche, sławnego myśliciela i nauczyciela, który w decydujący sposób przyczynił się do przeniesienia na Zachód buddyzmu tybetańskiego.
Sakyong Mipham Rinpoche znalazł się na liście trzydziestu wizjonerów naszych czasów opublikowanej przez Planet Magazine. Naucza na całym świecie, uczestnicząc w konferencjach naukowych, sympozjach i dyskusjach społecznych. Przedstawia niezwykle inspirującą wizję, a także praktyczne wskazówki, jak istotnie wzbogacić swoje życie, pomagając jednocześnie innym. Porusza najistotniejsze zagadnienia społeczne współczesnego świata.
Sakyong Mipham Rinpoche jest buddyjskim lamą, duchowym przywódcą, ale również głową rodziny, mężem, ojcem trzech córek, autorem książek, artystą i sportowcem. Swoim codziennym życiem ukazuje praktyczność propagowanych przez siebie idei.
Sakyong jako sportowiec, trenujący m.in. jeździectwo i sztuki walki, ma szczególne zamiłowanie do biegania. Opracował autorski program fitness, który łączy fizyczne i duchowe praktyki dla każdego – bez względu na wiek – inspirujące do świadomego i zdrowego życia w harmonii ciała, ducha i umysłu.
„Running with the mind of meditation” http://runningmind.org/
We wrześniu b.r. ukaże się polskie tłumaczenie najnowszej książki Sakyonga Miphama pt. „Pryncypium Shambhali”. W Polsce dotychczas wydano dwie jego książki „Przymierze z umysłem” (2006) oraz „Władać swoim światem. Zastosowanie starożytnych strategii we współczesnym życiu” (2014).

Miejsce: Kraków, Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego – poziom II, ul. Krupnicza 33
(zobacz na mapie

Czas: Sobota, 26 września 2015, godz. 9:00-18:00;
           Niedziela, 27 września 2015, godz. 9:00-13:00 

Ceny*: bilet normalny 350 zł/ zniżkowy 175 zł/ złoty 1000 zł

UWAGA: wyłącznie dokonanie wpłaty gwarantuje miejsce na programie

*Przedziały cenowe:
- Bilet zniżkowy jest oferowany studentom i bezrobotnym z odpowiednim dokumentem
- Złoty bilet to propozycja dla osób pragnących wesprzeć wydarzenie i umożliwić oferowanie biletów zniżkowych. Jako wyraz naszej wdzięczności zarezerwujemy dla Ciebie miejsce w pierwszych rzędach i małą niespodziankę.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Krakowska Grupa Szambali
ul. Miodowa 32/5 31-052 Kraków
Alior Bank S.A. oddział w Krakowie
98 2490 0005 0000 4500 8581 0440

Informacje: Ania Bartys tel. 600 363 469; Magdalena Grudniewska tel. 501 363 433; email: [email protected]

 

OPIEKA NAD DZIEĆMI

W czasie trwania warsztatu (sobota-niedziela) oferujemy zorganizowaną opiekę dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Opieka jest bezpłatna, wykonywana przez woluntariuszy. Ponieważ w ramach tej opieki oferujemy także zorganizowanie dzieciom czasu w formie warsztatów, seansu kinowego, spaceru po Krakowie (ewentualnie z przewodnikiem) lub inne, rodziców korzystających z tej oferty uprzedzamy, iż wystąpią dodatkowe, związane z tym koszty. Szczegóły zostaną podane wkrótce. Jednocześnie prosimy rodziców dzieci korzystających z tej oferty o zgłaszanie gotowości zaangażowania się w sprawowanie opieki w wymiarze co najmniej 2 godz. Zgłoszenia obejmujące także informację o wieku dziecka przyjmujemy do dnia 31 sierpnia lub do wyczerpania limitu miejsc. Opieka nie obejmuje czasu przerwy obiadowej. 

ENGLISH:

Join Us in Krakow for this inspiring weekend with Sakyong Mipham Rinpoche where we deepen our relationship to basic goodness.

Weekend programme "The Art of Being Human"

“The Art of Being Human“ is a weekend programme during which we will try to find out how training the mind through meditation can contribute to our personal development and enablethe society we live in to function better. Meditation is a tried and tested tool with a history of more than 2500 years. In recent years, its effectiveness as a means of uplifting the quality of our lives and of coping with stress, difficult emotions and even physical pain has been confirmed by modern western science. As a result of this, mindfulness has become increasingly popular in the western world—both in daily life and in the use of meditation techniques in areas such as therapy, life coaching and even sport.
In the Shambhala tradition we learn how to observe our own mind through meditation and thus to discover its potential, which helps us to be genuine and to see our habitual behavioural patterns. In doing this, we sharpen our innate natural intelligence, which allows us to see both ourselves and other people with greater depth and clarity. As a result, we can create a relationship with the world which is a source of inspiration and strength instead of leading to frustration and exhaustion.
Shambhala vision is the conviction, based on our experiences in meditation, that as human beings we have all that we need to function well not only as individuals but also as whole societies. By discovering confidence in our inherent wisdom, we can change both ourselves and the world.

The purpose of this weekend is to familiarise ourselves with some of the tools which can help us overcome feelings of helplessness and inadequacy and allow us to find the courage to live in the present moment. It is recommended both to those who already have some experience of practising meditation and to those new to it.

Sakyong Mipham Rinpoche

Sakyong Mipham Rinpoche is one of the most extraordinary figures in the modern world. He combines a thorough knowledge of the Buddhist spiritual tradition of Tibet with a deep understanding of western culture, as expressed in his teachings and books. He is the son and spiritual heir of Chögyam Trungpa Rinpoche, a famous thinker and teacher who was a key figure in bringing Tibetan Buddhism to the West. Recently he was named one of the 30 global visionaries of our time by Planet magazine. He teaches all over the world, and also attends scientific conferences, seminars and debates about society and social issues. His teachings, which concern the most important social issues of our times, present both an inspiring vision and also practical instructions on how to enrich our lives whilst at the same time helping others.

Sakyong Mipham Rinpoche is a Buddhist lama and spiritual leader, but also a family man--a husband and father of three daughters. He is also an author, artist and sportsman who demonstrates through his everyday life the practicality of the ideas he teaches. In his sporting life, the Sakyong is a horse-rider, practises martial arts, and has a particular passion for running. He is the designer of an original fitness programme which combines physical and spiritual practices designed for everybody, regardless of age –thus inspiring us to live a mindful, healthy life with body, mind and spirit in harmony. „Running with the Mind of Meditation” http://runningmind.org/

In September 2015 a Polish translation of Sakyong Mipham's newest book “The Shambhala Principle” will be published. Polish translations of his books “Turning the Mind into an Ally” (2003) and “Ruling Your World- Ancient Strategies for Modern Life” (2005) are also available.

Register here: http://krakow.shambhala.org/registration/?lang=en&action=form&id=228219

Venue: Auditorium Maximum, Jagiellonian University, Kraków–2nd floor, 33 Krupnicza St.
(see map ) 
 

Date: Saturday 26th September (9am-6pm) and Sunday 27th September (9am-1pm)

Price*: normal 200 EUR/ reduced 100 EUR/ golden 500 EUR


*Price structure:
- Reduced option for students and unemployed with appropriate ID.
- Golden option for those who would like to support event and help to offer the reduced option. As a token of our gratitude we will reserve a seat in the first rows for you and little surprise

To confirm registration you should transfer prepayment for Shambhala Krakow account:
Osrodek Misyjny Krakowska Grupa Szambali
ul.Miodowa 32/5, 31-052 Kraków, Poland
Bank: Alior Bank S.A. Oddział Kraków
IBAN: PL58 2490 0005 0000 4600 2234 5175
SWIFT code: ALBPPLPW

Please register and  transfer payment by 31st August

Further information:

Ania Bartys - (0048) 600 363 469;

Magdalena Grudniewska - (0048) 501 363 433;

email: [email protected]