Medytacja w relacji/ Relational meditation

Warsaw/_medytacja_w_relacji.jpg
Ośrodek: Warsaw
Data:
piątek 20 październik 2017 (19:00 -21:00)
sobota 21 październik 2017 (09:00 -18:00)
niedziela 22 październik 2017 (09:00 -18:00)
Nauczyciel : Greg Heffron
Koordynator : Grzegorz Popłoński
Osoba do kontaktu : Grzegorz Popłoński
Oplata: PLN350
Codzienna uwa?no?? w blisko?ci (i jej braku)./ Bringing Mindfulness to Everyday Connection (and Disconnection)

(for English see below)

Komunikuj?c si? do?wiadczamy ?ywej, nieustannie zmieniaj?cej si? przestrzeni porozumienia, która pokazuje nam, jak bardzo jeste?my podatni na zranienie. Ta tkliwo?? dotyka trzonu naszego istnienia i stanowi ?ród?o wielkiej rado?ci, ale te? ogromnego l?ku; jest przy tym równie? pocz?tkiem ogromnej czu?o?ci i wgl?du. Poprzez zrozumienie warstw i aspektów komunikacji mo?emy nauczy? si? odpr??enia w tym procesie i docenia? go nawet, kiedy jest bolesny. Ta umiej?tno?? pozwala by uwa?no?? prowadzi?a nas w komunikacji, ukazuj?c nam nieprzerwany strumie? prawdy o nas, o innych i o ?wiecie. Prawda tych momentów pozwala nam sta? si? bardziej sprawnymi, ?yczliwymi i pomys?owymi w mierzeniu si? z wyzwaniami.

Warsztat ten opiera si? o prac? Acharyi Susan Gillus Chapman przedstawion? w ksi??ce Pi?? kluczy uwa?nej komunikacji, a jego celem jest zapoznanie uczestników, którzy jeszcze nie znaj? tej metody z podstawami uwa?nej komunikacji wed?ug Chapman, jak i pog??bienie rozumienia tych zagadnie? dla osób, które ju? znaj? to podej?cie.

Greg Heffron
Starszy nauczyciel uwa?nej komunikacji Greg Heffron naucza? z Susan Gillis Chapman od 2009 roku, w którym za?o?yli Green Zone Institute. By? on pierwszym certyfikowanym nauczycielem uwa?nej komunikacji wed?ug Chapman, prowadzi? od tej pory warsztaty w Ameryce Pó?nocnej i Europie. Wkrótce sta? si? równie? autoryzowanym nauczycielem Mudra Space Awareness (uczy? si? u Craiga Smitha) i odt?d wplata ta wyj?tkow? metod? medytacji umys?-cia?o do ka?dego niemal warsztatu. W 2007 Greg prowadzi? zaj?cia wspólnie z Craigiem dla studentów wydzia?u ta?ca na uniwersytecie Julliard w Nowym Jorku. Zrobi? równie? dyplom z pisania kreatywnego na Uniwersytecie Iowa. Jest coachem, trenerem (prowadzi warsztaty) i doradc? biznesowym (doradza tak?e organizacjom takim jak Shambhala Mountain Center czy Dechen Choling) .

Ceny programu:
30z? wyk?ad w pi?tek
350 z? program weekendowy (pi?tek - niedziela )

300 z? early bird (do 20 wrze?nia)
300 z? cz?onkowie Shambhali (early bird 250 z?)
Potwierdzeniem rejestracji jest wp?ata bezzwrotnej zaliczki w wysoko?ci 100z? na konto:
O?rodek Misyjny Shambhala Warszawa
02 1440 1299 0000 0000 0687 9179 (PKO BP)


Miejsce:

O?rodek Shambhali Warszawa, ul. ?niadeckich 20/21 (IV pi?tro)

Informacje: [email protected]

Program b?dzie odbywa? si? w j?zyku angielskim, z polskim t?umaczeniem.

-----------------------------------------------------------------------

When we communicate, we experience a field of connection which is alive, constantly changing, and reveals how vulnerable we truly are. This vulnerability goes down to the core of our being, and is the source of great joy and great fear. It is also a great source of sensitivity and insight. By coming to understand the layers of communication, we can learn how to relax into this process and appreciate it — even when it is painful. This skill allows all communication to become guided by mindfulness, revealing a continuous stream of fresh truth about ourselves, others and our world. The truth of these moments then allow us to become more effective, kinder, more intuitive and more intelligent when handling challenging situations.

Based on the work presented in Acharya Susan Gillis Chapman’s The Five Keys to Mindful Communication, this workshop will present the basics of Chapman’s Mindful Communication to newcomers, as well as deepening the understanding of those familiar with the approach.


Greg Heffron

Senior Mindful Communication Teacher Greg Heffron has been co-teaching with Susan Chapman since 2009, when they founded Green Zone Institute. He was the first certified teacher of Mindful Communication authorized by Susan Gillis Chapman and has taught workshops across North America and Europe. Soon after he became a mindfulness meditation teacher in 2005, he apprenticed with senior Mudra Space Awareness teacher Craig Smith, and became authorized to teach this unique mind-body meditation technique — included in nearly every workshop. In 2007, Greg co-taught with Smith to fourth year students in the Dance Division at the Julliard School in New York. In 2003 Greggraduated with an MFA in Nonfiction Creative Writing from the University of Iowa. He coaches individuals, teaches workshops, and consults with businesses and organizations like Shambhala Mountain Center, Dechen Choling Buddhist Retreat Center and others.

Price:
30 PLN Friday talk only
350 PLN full weekend programme (Friday - Sunday)

300 PLN early bird (before 20th of September)
300 PLN Shambhala members (early bird 250 PLN)
Please make a deposit of 100 PLN after registering to:

O?rodek Misyjny Shambhala Warszawa
02 1440 1299 0000 0000 0687 9179 (PKO BP)Where:
Shambhala Warsaw
?niadeckich 20/21 (IV floor)


For more info: [email protected]

Programme will be taught in English, with Polish translation.