Poziom 1 Treningu Shambhali/ Shambhala Training Level I

Krakow/fb_cover_ts1_krk.jpg
Ośrodek: Krakow
Data: piątek 12 maj 2017 (19:00 -09:00) sobota 13 maj 2017 (09:00 -18:00) niedziela 14 maj 2017 (09:00 -18:00)
Nauczyciel : Sarah Coleman
Koordynatorka : Izabela Molenda
Osoba do kontaktu : Izabela Molenda
KRAKOW

Poziom 1 Treningu Szambali - "Sztuka bycia cz?owiekiem"

Program jest pierwszym z cyklu pi?ciu podstawowych treningów na ?cie?ce Szambali. To weekendowy warsztat medytacji siamatha (spoczywania w spokoju), opartej na praktyce uwa?no?ci i ?wiadomo?ci
Ta prosta, a jednocze?nie g??boka i wymagaj?ca technika, pozwala nam zatrzyma? si?, przyjrze? si? swojemy umys?owi i zaprzyjazni? z samym sob?. Wskutek tej praktyki do?wiadczamy przeb?ysków otwarto?ci, zaufania do siebie, ?agodno?ci – bezwarunkowego dobra, le??cego u podstaw naszej egzystencji. 
Trening ma charakter ?wiecki i jest otwarty dla wszystkich, skierowany jest zw?aszcza do osób pocz?tkuj?cych. Sk?ada si? z instrukcji do medytacji, sesji medytacyjnych, wyk?adów, rozmów z instruktorami medytacji i dyskusji.

Sarah Coleman

 

Nauczycielka: Sarah Coleman pochodzi z Ameryki i od roku 1972 jest uczennic? Chogyama Trungpy Rinpocze i jego syna Sakyonga Miphama Rinpocze. Przez wiele lat by?a edytorem tekstów Chogyama Trungpy, dzi?ki czemu mia?a mo?liwo?? osobistego kontaktu z Rinpocze oraz pracy nad licznymi publikacjami m.in. nad ksi??k? "Szambala: ?wi?ta ?cie?ka wojownika". Sarah naucza buddyzmu i ?cie?ki Szambali od ponad 35 lat. Mieszka i naucza w Europie od 1996 roku, obecnie w Amsterdamie.

 

Teacher: Sarah Coleman has been a student of the Dorje Dradul, Chögyam Trungpa, Rinpoche, and Sakyong Mipham Rinpoche since 1972. Serving as the Dorje Dradul's editor for many years, she had the good fortune to spend a lot of time with him, and worked on many of his publications, including Shambhala, the Sacred Path of the Warrior. Sarah has taught extensively for more than thirty years, and has been living and teaching in Europe since 1996.

 

Ramowy program: pi?tek - wieczorny wyk?ad oko?o 19:00,
Miejsce wyk?adu (pt):
Kraków, ?ródmiejski O?rodek Kultury, ul. Miko?ajska 2
kliknij tutaj aby zobaczy? lokalizacj? na mapie 

sobota-niedziela 9:00-18:00 z przerw? obiadow? oko?o 12:30-14:00
Miejsce programu (sob-nd):
ul. Adama Chmielowskiego 1, Kraków (Szko?a Podstawowa nr 22)
kliknij tutaj aby zobaczy? lokalizacj? na mapie 

Po uko?czeniu weekendu istnieje mo?liwo?? kontynuowania Treningu Szambali i uczestniczenia w kolejnych jego poziomach. Poziom 2 Treningu Szambali jest planowany na czerwiec lub pazdziernik 2017 i nosi tytu?"Narodziny wojownika".

Program mo?na uzupe?ni? pierwszym programem z równoleg?ego cyklu warsztatów pt. "W ?yciu codziennym"- "Medytacja w ?yciu codziennym". 

Cena: 250 z?

(powtarzaj?cy program: 125 z?)

Potwierdzeniem udzia?u jest wp?ata zaliczki 50 z? na konto:
Shambhala Kraków
Alior Bank S.A. O/Kraków
98 2490 0005 0000 4500 8581 0440

Kontakt: [email protected] tel. 607 220 567

ENGLISH VERSION

Shambhala Training Level I

Through the practice of meditation, we begin to glimpse that goodness—rather than confusion—is the unconditional ground of our existence. Opening to ourselves with gentleness and appreciation, we begin to see our potential as genuine and compassionate human beings.

This first weekend retreat of the Way of Shambhala path of training introduces the practice of meditation and the basic principles of the Shambhala teachings. The retreat includes meditation instruction and practice, talks, group discussion, and individual interviews.

Prerequisite: Open to the public. (Note: Shambhala Training Level I is prerequisite for Level II.)

 

Suggested reading: Shambhala: The Sacred Path of the Warrior, by Chogyam Trungpa. 

 

Questions? Contact us at : [email protected] tel. +48 607 220 567