<< sie 2023 >>
ponwtośroczwpiąsobnie
1
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
18:00 Wtorkowa sesja medytacyjna - stacjonarnie i online (Krakow)
2
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
3
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
4
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
56
7
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
8
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
18:00 Wtorkowa sesja medytacyjna - stacjonarnie i online (Krakow)
9
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
10
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
11
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
1213
14
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
15
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
18:00 Wtorkowa sesja medytacyjna - stacjonarnie i online (Krakow)
16
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
17
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
18
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
1920
21
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
22
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
18:00 Wtorkowa sesja medytacyjna - stacjonarnie i online (Krakow)
23
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
24
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
25
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
2627
28
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
29
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
18:00 Wtorkowa sesja medytacyjna - stacjonarnie i online (Krakow)
30
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
31
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
Shambhala Poland

Copyright © 1994-2023. Shambhala, Shambhala Meditation Center, Shambhala Center, and Shambhala Training are registered service marks of Shambhala Europe gGmbH.
"Way of Shambhala" is a service mark of Shambhala Europe gGmbH.