Shambhala Art - wykład wprowadzający

SHAMBHALA_ART_marzec_2018.png
Ośrodek: Warsaw
Data:
środa 21 marzec 2018 (18:30 -21:30)
Nauczyciel : Herbert Elsky
Koordynator : Piotr Adach
Osoba do kontaktu : Piotr Adach
Oplata: PLN30
Warsztat/wykład wprowadzający do Shambhala Art - kontemplacyjnemu odkrywaniu sztuki i kreatywności/ Introductory short workshop/talk dedicated to contemplative exploration of art and creativity.

~~~~~~~ for English version scroll down ~~~~~~~~

Nauki Shambhala Art zakorzenione są w Dharma Art – naukach Chögyama Trungpy Rinpoche, mistrza medytacji buddyzmu tybetańskiwgo, który połączył mądrość swojej linii przekazu z duchem kultury Zachodu. Shambhala Art to połączenie Dharma Art z naukami Shambhali. Nie chodzi tu wyłącznie o tworzenia „sztuki”, a głównie o to jak myślami, słowami i czynami kreujemy siebie, otaczający nas świat i każdą chwilę. Dzięki podejściu Dharma Art możemy odkryć swój własny głos i pewność w autentycznym wyrażaniu siebie korzystając z własnej intuicji oraz intelektu, bez względu na to jaką formę ekspresji wybierzemy. Shambhala Art dotyczy sztuki życia jako takiego, ze wszystkimi jego aspektami.

Środowy warsztat to wprowadzenie do następujących tematów:
• Otwieranie umysłu, uwalnianie naszego podstawowego potencjału za pomocą medytacji i różnych ćwiczeń
• Klarowanie percepcji, dostrajanie się do samych siebie i naszego świata poprzez percepcję zmysłową oraz wewnętrzną, wgląd i intuicję, usuwanie filtrów naszych wzorców nawykowych
• Tworzenie, przedstawienie ustrukturyzowanego i nieustrukturyzowanego podejścia do kreatywności, ćwiczenia z formą, jak i brakiem form bądź zasad

Wieczorny warsztat w języku angielskim (z tłumaczeniem na polski) będzie jedynie wstępem do powyższych nauk, które w pełni poznamy podczas weekendowego programu Shambhala Art w dniach 29 czerwca – 1 lipca 2018 r. w ośrodku Shmabhala Warszawa. Już dziś zapraszamy!

Nauczyciel: Herbert Elsky – rzeźbiarz; uczeń Chögyama Trungpy Rinpoche, a następnie Miphama Rinpoche – obecnego Sakyonga; praktykuje medytację i buddyzm od 1971 roku. Herb Elsky był jednym z założycieli Ośrodka Shambhali w Los Angeles, a później jego dyrektorem ds. nauczania. Przez 3 lata zajmował się wtedy sprawami praktyki medytacyjnej w ośrodku Karme Chöling w Vermont. W 1995 roku przeprowadził się z żoną Catherine do Francji, by pomóc w remoncie i uruchomieniu ośrodka Dechen Chöling, gdzie został dyrektorem ds. praktyki (1995-1997). Naucza wszystkich poziomów treningu Shambhali oraz dyscyplin kontemplatywnych Shambhala Art w całej Europie. Herb Elsky jest artystą, rzeźbiarzem, który często wystawiał swoje rzeźby w żywicy w galeriach Los Angeles. Po przeprowadzce do Francji, stworzył teatr „La Baluba”, w którym jego twórczość ewoluowała w stronę dźwięku i performance'u.


English version:

The Shambhala Art teachings originated from the Dharma Art teachings of Chögyam Trungpa Rinpoche. He was a Tibetan Buddhist meditation master and scholar who combined the wisdom of his lineage with the inspiration of western culture. Shambhala Art is a combination of Dharma Art teachings with the Shambhala teachings. It is not just about making “art”, it is about how we create ourselves, and our world, each moment with all our thoughts, words and actions. Manifesting these teachings we can discover our own voice and the confidence to express ourselves authentically using both our intuition and our intellect no matter which form of expression we choose. Shambhala Art is about the artistry of life itself and includes all aspects.

This workshop is an introduction. The main topics are:
• Opening our mind, freeing our basic potential with meditation and exercises
• Clearing perception, tuning in to ourselves and our world through our sense perceptions and inner perception, insight and intuition, removing the filters of habitual patterns
• Creating, introducing structured and unstructured approaches to creativity, exercises with form, and without form or rules.
This introductory workshop (taught in English with Polish translation) will be followed up with a full weekend program beginning June 29th in the Warsaw Shambhala Centre.

The teacher: Herbert Elsky, professional sculptor. Herb is a senior student of Chögyam Trungpa Rinpoche and Mipham Rinpoche. He met Trungpa Rinpoche first in 1971 and was one of the founding members of the Los Angeles Shambhala Centre. He was the Director of Shambhala Training in Los Angeles for four years and later he was the Head of Practice at the residential Shambhala retreat centre Karme Chöling in Vermont for three years (1988-1991). He moved to France in 1995 with his wife Catherine, who is an architect, to help renovate the buildings and establish Dechen Chöling as the major Shambhala European retreat center. He was the Head of Practice at Dechen Chöling from 1995-1997. He teaches all levels of Shambhala Training and Shambhala Art and since moving to France he has been teaching through-out Europe. Herbert Elsky is an artist, a sculptor, who exhibited his sculptures of transparent resin regularly in art galleries while he was living in Los Angeles. Since moving to France he has created a large installation called the “La Baluba” theatre as his work has evolved towards sound and performance work.