Shambhala Art Part 1

Warsaw/ShambhalaArtLarge.png
Ośrodek: Warsaw
Data:
piątek 29 czerwiec 2018 (18:00 -21:00)
sobota 30 czerwiec 2018 (09:00 -20:00)
niedziela 1 lipiec 2018 (09:00 -20:00)
Nauczyciel : Stefan Magnusson & Claire Van Rhyn
Koordynator : Grzegorz Popłoński
Osoba do kontaktu : Grzegorz Popłoński
Oplata: PLN350
Warsztaty poświęcone kontemplacyjnemu odkrywaniu sztuki i kreatywności./ Programme dedicated to contemplative exploration of art and creativity.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na programie, możliwość rejestracji została zamknięta.

Osoby zainteresowane, które nie będą mogły wziąć udziału w programie w tym terminie, bardzo serdecznie zapraszamy na otwarty wykład wprowadzający w piątek, 29.06 o 19:00

Dear All,

Due to limited places in the programme, the registrations have been closed.

Those interested, who will not be able to participate in the programme at this time, we kindly invite to the open introduction talk on Friday, June 29th at 7pm.

(Description in English below)

Celem Shambhala Art jest odkrywanie źródła procesu kreatywnego oraz wytworu, który nazywamy Sztuką z punktu widzenia dyscyplin medytacyjnych. Nauki Shambhala Art dotyczą paradoksu pomiędzy dyscypliną a grą; uniwersalnej natury kreatywności i komunikacji. Program, na poziomie doświadczalnym, odkrywa co to znaczy, by widzieć rzeczy takimi, jakimi są, a także w jaki sposób odkryć źródło inspiracji, jego przejawienia i jak może to wpływać na naszą codzienną praktykę łączenia się z jaskrawością naszego świata.

Cały program Shambhala Art składa się z pięciu części. W ten weekend będziemy studiować część 1.
Część 1: Przychodząc do zmysłów. Autentyczna sztuka ma podstawę w klarownym postrzeganiu. Poprzez serię doświadczalnych ćwiczeń, Część 1 odkrywa proces postrzegania, podkreślając zarówno klarowność jak i zaciemnienia.

Program poprowadzą Claire van Rhyn i Stefan Magnusson.

Claire van Rhyn

Claire pracuje jako badaczka design'u i pedagog. Jest uczennicą Sakyonga Miphama Rinpocze, uczy Shambhala Art w Europie i Afryce Południowej, jest koordynatorką programu w Europie. Ma ponad 20 lat doświadczenia w projektowaniu informacji, uczeniu sztuki i uczestniczącego procesu twórczego. Jej praktyka artystyczna obejmuje sztukę performatywną, choreografię i instalacje materialno-cyfrowe. Zajmuje się badaniem społecznych procesów poznawczych na Uniwersytetach Cambridge, Exeter i Roehampton. Jej praca doktorska na Royal College of Art została ufundowana przez AHRC London Doctoral Design Center.

Stefan Magnusson

Stefan zajmuje sie wzornictwem przemysłowym. Jest uczniem Sakyonga Miphama Rinpocze i praktykuje Shambhala Art od 2007 roku. W 1993 roku, wspólnie z trójką przyjaciół założył "No picnic" - słynne biuro doradztwa projektowego i od tamtego czasu rozwijał i nadwał kształt wielu produktom. Rozwinął metody pracy z klientami pozwalające na zaangażowanie ich inteligencji emocjonalnej i intuicji, które pozwoliły im wejść w autentyczny i efektywny proces twórczy. Jest oddany wprowadzaniu serdecznego i artystycznego podejścia do życia zawodowego.

Cena programu: 350 zł
Więcej informacji organizacyjnych wkrótce!

________________________

Shambhala Art’s purpose is to discover the source of the creative process and the product we call Art, from the viewpoint of a meditative discipline.  The Shambhala Art teachings are about the paradox between discipline and play; the universal nature of creativity and communication. The programme experientially explore what it means to see things as they are, as well as how to uncover the source of inspiration, its manifestation, and how it can inform our daily practice of connecting to the vividness of our world.  

The Shambhala Art Programme is taught in five parts. This program will offer the first one:
Part One: Coming to Your Senses
. Genuine art is based on clear perception. Through a series of experiential exercises, Part One explores the process of perception, highlighting both clarity and obscurations.

Programme will be led by Claire van Rhyn and Stefan Magnusson

Claire van Rhyn

Claire is a design researcher and educationalist. A student of Sakyong Mipham Rinpoche, she teaches Shambhala Art in Europe and South Africa, and coordinates the programme in Europe. She has over 20 years experience in information design, art direction and participatory creative process. Her artistic practice includes performance, choreographic games making and digital-material installations. She has researched social cognition for Universities of Cambridge, Exeter and Roehampton. Her PhD research at the Royal College of Art is funded by the AHRC London Doctoral Design Centre.

Stefan Magnusson

Stefan is an Industrial Designer. A student of Sakyong Mipham Rinpoche, he has practiced and taught Shambhala Art since 2007. Together with three friends back in 1993 he started the renowned design consultancy “No Picnic” and has since then developed and given shape to many products. He has developed methods for his clients that engages their emotional and intuitive intelligence and thus helped them to build a genuine and effective creative process. He is devoted to introducing a wholehearted and artistic approach to work-life.

Price of the programme: 350 PLN
More information coming soon!