Uwa?na Komunikacja w ?wiecie Pe?nym Wyzwa? - wyk?ad otwarty

Szczecin/annie-spratt-207740.jpg
Ośrodek: Szczecin
Data:
czwartek 12 październik 2017 (18:15 -20:30)
Nauczyciel : Greg Heffron
Koordynator : Piotr Witkowski
Osoba do kontaktu : Jakub Kwaśnicki
Oplata: PLN30
Wyk?ad po?wi?cony uwa?nej komunikacji w oparciu o metod? Susan Chapman zaprezentowan? w ksi??ce "Pi?? kluczy do uwa?nego komunikowania si?".

Dzi? coraz cz??ciej nasz bezpo?redni kontakt z innymi zast?puj? SMS-y, e-maile, przez co ograniczamy nasze mo?liwo?ci porozumiewania si? ze sob?. A przecie? dobra komunikacja to podstawa ka?dej zdrowej relacji, udanego zwi?zku – w ma??e?stwie, rodzinie, w?ród przyjació? i wspó?pracowników. W tych czasach zawansowanej technologii informacyjnej potrzebujemy zwolni? i wróci? do podstaw komunikacji: uwa?nego s?uchania, uwa?nego mówienia, uwa?nej relacji oraz spontaniczno?ci, a przede wszystkim - do przesyconej ?agodno?ci? uwa?nej obecno?ci.

Wyk?ad otwarty poprowadzi Greg Heffron.

Gregory Heffron - Starszy Instruktor Uwa?nej Komunikacji, w?a?ciciel i zarz?dzaj?cy Green Zone Institute. Autoryzowany przez Suzan Gillis Chapman Nauczyciel Uwa?nej Komunikacji, uczy u jej boku od 2009 roku. Jest uczniem Sakyonga i nauczycielem w tradycji Shambhali od 2005 roku. Odby? wtedy sta? u boku Craiga Smitha, starszego nauczyciela ?wiadomo?ci Przestrzeni Mudra, po czym otrzyma? autoryzacj? do nauczania tej unikalnej techniki medytacji umys?-cia?o. W 2003 roku otrzyma? tytu? magistra Kreatywnego Pisania na Uniwersytecie Iowa. Jest coachem, prowadzi warsztaty i pracuje jako konsultant biznesowy firm i organizacji takich jak Shambhala Mountain Center i Dechen Chöling.

Wyk?ad ma form? otwart? i prowadzony bedzie w j?zyku angielskim z t?umaczeniem na j?zyk polski.

Uprzejmie prosimy o darowizn? na pokrycie kosztów organizacyjnych – 30 z?otych oraz o upowszechnienie tego zaproszenia w?ród Pa?stwa bliskich i znajomych

Dzi?kujemy i zapraszamy serdecznie.