Poziom 1 Treningu Shambhali/ Shambhala Training Level I

Krakow/TS1.jpg
Ośrodek: Krakow
Data:
piątek 10 listopad 2017 (19:00 -21:00)
sobota 11 listopad 2017 (09:00 -18:00)
niedziela 12 listopad 2017 (09:00 -18:00)
Nauczyciel : Acharya Fleet Maull
Osoba do kontaktu : Piotr Górski
KRAKOW

Poziom 1 Treningu Szambali - "Sztuka bycia cz?owiekiem"

PROGRAMME TAUGHT IN ENGLISH WITH POLISH TRANSLATION

Program jest pierwszym z cyklu pi?ciu podstawowych treningów na ?cie?ce Szambali. To weekendowy warsztat medytacji siamatha (spoczywania w spokoju), opartej na praktyce uwa?no?ci i ?wiadomo?ci
Ta prosta, a jednocze?nie g??boka i wymagaj?ca technika, pozwala nam zatrzyma? si?, przyjrze? si? swojemy umys?owi i zaprzyjazni? z samym sob?. Wskutek tej praktyki do?wiadczamy przeb?ysków otwarto?ci, zaufania do siebie, ?agodno?ci – bezwarunkowego dobra, le??cego u podstaw naszej egzystencji. 
Trening ma charakter ?wiecki i jest otwarty dla wszystkich, skierowany jest zw?aszcza do osób pocz?tkuj?cych. Sk?ada si? z instrukcji do medytacji, sesji medytacyjnych, wyk?adów, rozmów z instruktorami medytacji i dyskusji.

Fleet Maull

 Nauczyciel: Acharya Fleet MauWieloletni bliski ucze? Czogjama Trungpy i Sakjonga Miphama Rinpocze, zwi?zany z Shambhal? od lat 70-tych, studiowa? psychologi? kontemplatywn?, psychoterapi? transpersonaln?, za?o?yciel i dyrektor organizacji wspieraj?cych resocjalizacj? wi??niów. Sensei w tradycji Zen Peacemaker, organizator i uczestnik odosobnie? Bearing Witness w by?ym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zag?ady Auschwitz-Birkenau. Konsultant i trener biznesowy, wyk?adowca na Uniwersytecie Naropy.

 Ramowy program: 

pi?tek - wieczorny wyk?ad oko?o 19:00
sobota-niedziela 9:00-18:00 z przerw? obiadow? oko?o 12:30-14:00

 Koszt: 320z?, early birds 280z? (do 25 pazdziernika), powtarzaj?cy 150z?

Potwierdzeniem udzia?u jest wp?ata bezzwrotnej zaliczki 50 z? na konto:
Shambhala Kraków
Alior Bank S.A. O/Kraków
98 2490 0005 0000 4500 8581 0440

 Po uko?czeniu weekendu istnieje mo?liwo?? kontynuowania Treningu Szambali i uczestniczenia w kolejnych jego poziomach. Poziom 2 Treningu Szambali odb?dzie si? w dniach 23-25 lutego 2018 i nosi tytu? "Narodziny wojownika", Poziom 3 planowany jest na kwiecie?/maj 2018 i nosi tytu? "Wojownik w swiecie".

 Program mo?na uzupe?ni? pierwszym programem z równoleg?ego cyklu warsztatów pt. "W ?yciu codziennym"- "Medytacja w ?yciu codziennym", nast?pnie "Zadowolenie w zyciu codziennym" oraz "Rado?? w ?yciu codziennym".

W wyj?tkowych przypadkach istnieje mo?liwo?? obni?enia ceny programu lub roz?o?enia op?aty na raty.

Kontakt: [email protected]

Koordynatorzy programu: Piotr Górski, Katarzyna Kowalik

Zapraszamy i do zobaczenia!