Mudra - Swiadomo?? Przestrzeni

Bourg-Argental/IMG_0294.JPG
Ośrodek: Krakow
Data:
wtorek 10 październik 2017 (18:00 -20:00)
Nauczyciel : Greg Heffron
Koordynatorka : Magdalena Grudniewska
Osoba do kontaktu : Magdalena Grudniewska
(normalny) : PLN30

Mudra ?wiadomo?ci Przestrzeni, to unikalna praktyka medytacyjna rozwini?ta przez Chogiama Trungp? Rinpocze, którego zainspirowa? Tybeta?ski Taniec Klasztorny i u?ywane tam ?wiczenia, ??cz?ce trening fizyczny z rozwijaniem ?wiadomo?ci zmys?owej. Tworz?c program Mudry (1972-76) Trungpa korzysta? równie? z do?wiadcze? wyniesionych z pracy z mi?dzynarodow? grup? re?yserów teatralnych i aktorów.
Mudra powsta?a jako poszerzenie formalnej praktyki medytacji shamata - jako wyj?tkowa metoda rozwijania medytacji w dzia?aniu, ju? poza sal? medytacyjn?, w ka?dym naszym do?wiadczeniu. Mudra, to praca z cia?em i umys?em, s?u??ca badaniu formy i przestrzeni. Program sk?ada si? z wyk?adu i specjalnych ?wicze?.
Warsztat jest otwarty dla wszystkich