Medytacja w ?yciu codziennym

Warsaw/MIEL.jpg
Ośrodek: Warsaw
Data:
środa 4 październik 2017 (18:30 -20:30)
środa 11 październik 2017 (18:30 -20:30)
środa 18 październik 2017 (18:30 -20:30)
środa 25 październik 2017 (18:30 -20:30)
środa 8 listopad 2017 (18:30 -20:30)
Nauczyciel : Shastri Mirosław Flokiewicz
Koordynatorka : Magdalena Orzelska
Osoba do kontaktu : Magdalena Orzelska
Oplata: PLN150
„Medytacja w ?yciu codziennym” to pierwszy z cyklu pi?ciu programów „W ?yciu codziennym”na ?cie?ce Shambhali. Cykl ten uzupe?nia pi?? podstawowych poziomów Treningu Shambhali.

Podczas spotka? mo?emy do?wiadczy?, czym jest naturalna przytomno??, rozpoczynamy i pog??biamy praktyk? medytacji. Wspólnie sprawdzamy, co dzieje si?, gdy nie uciekamy przed samym sob? i zaczynamy ze wszystkim, co pojawia si? w naszym ?yciu, po prostu by?. Przez praktyk? medytacji uczymy si?, jak zaprzyja?ni? si? z samym sob?, wzmacnia? siebie i swój umys?. Pog??biamy kontakt z chwil? obecn?. To osobiste do?wiadczenie pozwala nam zacz?? ?wiadomie prze?ywa? i zmienia? relacje z otaczaj?cym nas ?wiatem.

„Medytacja w ?yciu codziennym” partneruje Poziomowi I Treningu Shambhali. Program ma ?wiecki charakter. Jest otwarty dla wszystkich, a skierowany zw?aszcza do osób pocz?tkuj?cych, rozpoczynaj?cych swoj? przygod? z medytacj?.

Program po?wi?cony jest zrozumieniu techniki medytacji spoczywania w spokoju oraz zwi?zanej z ni? wizji podstawowej dobroci. B?dziemy uczy? si? nawi?zywania g??bokiego kontaktu w chwil? obecn? i zaznajamia? z naszym umys?em, tworz?c równocze?nie przestrze? dla regularnej praktyki. Dowiemy si?, jak medytacja uwa?no?ci i ?wiadomo?ci mo?e pozytywnie wp?ywa? na nasze codzienne ?ycie, przynosz?c korzy?? zarówno nam, jak i innym wokó? nas. Podczas spotka? zostanie równie? wprowadzona kluczowa dla ?cie?ki Shambhali wizja o?wieconego spo?ecze?stwa.

Podczas pi?ciu cotygodniowych spotka? b?dziemy poprzez medytacj? uczy? si? relaksowa? i pozostawa? w kontakcie ze wszystkim, co z chwili na chwil? pojawia si? w naszym ?yciu.

Tematy spotka?:
1. ?roda (4 pa?dziernika): „Spoczywanie w spokoju i podstawowa dobro?”
2. ?roda (11 pa?dziernika ): „Zbieranie umys?u i praca z emocjami”
3. ?roda (18 pa?dziernika): „Przeszkody i antidota”
4. ?roda (25 pa?dziernika): „Prawdziwe serce smutku”
5. ?roda (8 listopada): „?ycie codzienne i o?wiecone spo?ecze?stwo”

Cena ca?o?ci: 150 z?
Cena jednego spotkania: 40 z?

Prosimy o wp?aty na:
O?rodek Misyjny Shambhala Warszawa
nr konta: 02 1440 1299 0000 0000 0687 9179
z dopiskiem "MIEL"

Do uko?czenia kursu wymagany jest udzia? we wszystkich spotkaniach.
Uko?czenie kursu pozwala wzi?? udzia? w kolejnym programie „Zadowolenie w ?yciu codziennym".

Miros?aw Flokiewicz 
Z wykszta?cenia jest plastykiem. Od kilku lat usi?uje by? wydawc? – za jego spraw? ukaza?o si? m.in. polskie wydanie ksi??ki autorstwa Irini Rockwell „Pi?? energii m?dro?ci. Buddyjska droga do zrozumienia osobowo?ci, emocji i zwi?zków”. Obecnie zajmuje si? równie? ceramik?. 
W tradycji Shambhali jest od 1990 r., kiedy to uczestniczy? w programie Poziom I Treningu Shambhali. Wcze?niej przez jaki? czas praktykowa? zen w szkole Zen Kwan Um, a tak?e w Bencien Karma Kamtsang. 
Wielokrotnie uczestniczy? w organizowanych w Polsce programach Treningu Shambhali jako MI (instruktor medytacji) i nie tylko. Funkcj? t? pe?ni? równie? podczas pierwszych programów we Lwowie, a tak?e na d?u?szych odosobnieniach. Przez kilka lat by? koordynatorem, skarbnikiem oraz z?ot? r?czk? Shambhali Kraków. W 1997 r. zosta? pierwszym polskim Kasungiem. Od 2012 r. jest nauczycielem Buddyzmu Shambhali.