Co jest rzeczywiste? Podstawowe dobro wszystkich zjawisk

Szczecin/schicka-307.jpg
Ośrodek: Szczecin
Data:
czwartek 26 październik 2017 (18:15 -21:30)
czwartek 2 listopad 2017 (18:15 -21:30)
czwartek 9 listopad 2017 (18:15 -21:30)
czwartek 16 listopad 2017 (18:15 -21:30)
sobota 18 listopad 2017 (09:30 -17:30)
Nauczyciel : Acharya Samten Kobelt
Koordynator : Dominik Zięba
Osoba do kontaktu : Jakub Kwaśnicki
Oplata: PLN280
Trzeci a zarazem ostatni cykl wyk?adów z serii "Podstawowe Dobro" po?wi?cony jest pytaniu "Co jest rzeczywiste?" i ró?nym sposobom zg??biania tego tematu.

Sk?d mamy wiedzie? co jest rzeczywiste? W jaki sposób odpowied? na to
pytanie wp?ynie na nasze codzienne ?ycie: odczuwanie i decyzje?

Podczas kursu zostan? zaprezentowane nauki Shambhali i tradycji
Buddyjskiej, obejmuj?ce poj?cia wspó?zale?no?ci, badania przejawu
rzeczywisto?ci, roli umys?u w percepcji oraz nauki o pustce i
?wi?to?ci. Szczególny nacisk po?o?ony b?dzie na naturalny ekosystem
?ywio?ów. 

Przed przyst?pieniem do programu zalecane jest uko?czenie
co najmniej jednego z wcze?niejszych cykli: "Kim jestem? Podstawowe
dobro bycia cz?owiekiem" lub "Jak mog? pomaga?? Podstawowe dobro
spo?ecze?stwa". Osoby zainteresowane programem które nie uko?czy?y
wcze?niejszych edycji uprzejmie prosimy o kontakt z koordynatorem.

Nauczycielem b?czie Acharya Samten Kobelt.

 Samten Kobelt praktykuje medytacj? od 1984 r. Jego pierwszym nauczycielem by? za?o?yciel Shambhali – Chogyam Trungpa Rinpoche. Obecnie jest uczniem Sakyonga Miphama Rinpoche. W tradycji Shambhali posiada wysoki tytu? nauczycielski Acharya. Przez 15 lat przebywa? w USA, studiowa? na Uniwersytecie Naropa w Boulder, uczy buddyzmu i medytacji, ta?ca kontemplatywnego oraz Qigong w tradycji taoistycznej. Obecnie mieszka i naucza w Europie.

 

Harmonogram zaj??:

26.10.2017 godz. 18:15 - 21:30

02.11.2017 godz. 18:15 - 21:30

09.11.2017 godz. 18:15 - 21:30

16.11.2017 godz. 18:15 - 21:30

18.11.2017 godz. 9:15-12:30 i 14:30-17:30 (dzie? pog??bionej praktyki)

 

Warsztaty b?d? prowadzone w j?zyku angielskim z t?umaczniem na j?zyk polski.
Sugerowana darowizna za ca?y kurs: 280 z?. Przy rejestracji oraz wp?acie do 01.10.2017: 240z?.
 
Uprzejmie prosimy o wcze?niejsz? rejestracje - niezmiernie pomaga to organizatorom.