QiGong

symbols/qigong4.jpg
Ośrodek: Krakow
Data: sobota 8 lipiec 2017 (09:30 -18:00) niedziela 9 lipiec 2017 (09:30 -17:30)
Nauczyciel : Acharya Samten Kobelt
Osoba do kontaktu : Mirosław Flokiewicz

English Version below Polish 

Shambhala Kraków serdecznie zaprasza na weekendowe warsztaty QiGong, które poprowadzi Acharya Samten Kobelt.

08.07.2017 (sobota) poziom 1 treningu
9.07.2017 ((niedziela) poziom 2 treningu

W czasie warsztatów poznamy podstawy taoistycznego QiGong w linii Evy Wong. W trakcie wykonywania ?agodnych, relaksacyjnych ?wicze? nauczymy si? jak pracowa? z cia?em, oddechem i umys?em.

QiGong (wym. czi-kung) jest zestawem ?wicze? wywodz?cych si? ze staro?ytnych Chin, wspomagaj?cych zdrowie i d?ugowieczno??. QiGong (Qi - ?yciowa energia, Gong - jej perfekcyjne opanowanie) to synchronizacja cia?a i umys?u poprzez ruch i oddech. Mo?e by? stosowana w celach medycznych, jako medytacja lub sztuka walki.

Acharya Samten Kobelt urodzi? si? w Szwajcarii. W 1984 r. zosta? uczniem Chögyama Trungpy Rinpoche. Przez wiele lat studiowa? i naucza? medytacji w Stanach Zjednoczonych. W tradycji QiGong Evy Wong praktykuje od 2005 r. Obecnie podró?uje po ?wiecie i naucza dyscyplin cia?a i umys?u m.in. medytacji, QiGong, ta?ca kontemplatywnego.

?wiczenia QiGong maj? pozytywny wp?yw na samopoczucie, redukcj? stresu, prawid?ow? prac? mi??ni, stawów, wi?zade? i ko?ci, dotlenianie i energetyzowanie narz?dów wewn?trznych oraz na popraw? cyrkulacji ?yciowej energii Qi.

W czasie warsztatu przewidziana jest przerwa na obiad. Sugerowana darowizna za uczestnictwo w poziomie 1 - 175 z?, w poziomie 2 - 175 z?.
Early Bird 300z? (po 150z? za poziom) do 8 czerwca 2017
Dla osób powtarzaj?cych program - 50% ceny podstawowej

Program bedzie prowadzony w j?zyku angielskim z t?umaczeniem na j?zyk polski.

WA?NE: Dany poziom jest uznany za zaliczony jedynie, gdy uczestnik by? obecny na wszystkich wyk?adach i sesjach ?wicze? (ca?a sobota/ca?a niedziela)!

Ilo?? miejsc ograniczona. Bardzo prosimy o szybk? rejestracj? tutaj: http://shambhala.pl/registration/?id=315864  oraz wp?at? bezzwrotnej zaliczki w wysoko?ci 70 z? na konto:  O?rodek Misyjny Krakowska Grupa Szambali
ul.Miodowa 32/5, 31-052 Kraków, 
Bank: Alior Bank S.A. Oddzia? Kraków
Nr konta: 07 2490 0005 0000 4600 7243 0297
 

English Version

09.07.2017 (Saturday) Level 1

08.07.2017 (Sunday)   Level 2

This weekend workshop will present the foundations of Taoist QiGong within the lineage of Eva Wong. While performing gentle and relaxing exercises, participant will learn how to work with body, breath and mind.

QiGong (pron. Chi-kung) is a set of exercise aimed at enhancing health and longevity that has it's roots in ancient China. GiGong (Qi- life energy, Gong - it's perfect mastery) is a way of synchronizing mind and body through body movement and breath control. It can be used for medical reasons, as a form of meditation or as a martial art.

Acharya Samten Kobelt was born in Switzerland. In 1984 he became a student of Chögyam Trungpa Rinpoche. He studied and taught meditation for many years in the United States. He's been practicing QiGong in Eva Wong's lineage since 2005. Currently, he travels the world teaching body and mind disciplines such as meditation, QiGong and contemplative dance.

QiGong provides beneficial effects to our state of being, reduces stress, ensures the proper functioning of muscles, joints, ligaments and bones, facilitates the flow of oxygen and energy to our internal organs and improves the flow of Qi, our life energy, through our body.

There is a lunch break planned for each day of practice. The suggested donation for each level is 45 Euros. 

There is a 50% discount for participants repeating the program.

IMPORTANT: To complite the program you have to be present at all lectures and exercises.

There is a limited number of places available. Please register in a timely fashion.