Zadowolenie w ?yciu Codziennym

Cancelled

Krakow/contentment.jpeg
Ośrodek: Krakow
Data: niedziela 28 maj 2017 (18:00 -20:00) niedziela 4 czerwiec 2017 (18:00 -20:00) niedziela 11 czerwiec 2017 (18:00 -20:00) niedziela 18 czerwiec 2017 (18:00 -20:00) niedziela 25 czerwiec 2017 (18:00 -20:00)
Nauczyciel : Shastri Mirosław Flokiewicz & Martyna Graczyk
Koordynatorka : Agnieszka Judycka
Kurs jest otwarty równiez dla osób, które jeszcze nie praktykowa?y medytacji. Sk?ada si? z 5 cz??ci

Zapraszamy na cykl niedzielnych warsztatów po?wi?conych medytacji "Zadowolenie w ?yciu codziennym". To kontynuacja warsztatów "Medytacja w ?yciu codziennym" i druga cz??? 5-stopniowego kursu pt. "Droga Shambhali". Zaj?cia s? otwarte dla osób, które jeszcze nie praktykowa?y medytacji. B?d? sk?ada?y si? z praktyki medytacji, wyk?adów i ?wicze? w podgrupach.

Zadowolenie mo?e by? trudne do odnalezienia. Wi?kszo?? czasu sp?dzamy bezustannie poszukuj?c zadowolenia w rzeczach, osi?gni?ciach, zwi?zkach i relacjach. Poprzez medytacj? mo?emy zrelaksowa? si? sami ze sob? i zacz?? docenia? zwyk?e ludzkie do?wiadczenia. Trudne emocje i wyzwania ?ycia mog? by? przez nas odbierane z ?agodno?ci?, uwa?no?ci? i ciekawo?ci?.

Program odb?dzie si? w 5 kolejnych niedziel:

28 maja i 4, 11, 18, 25 czerwca.

Czas: zwyczajowa niedzielna praktyka 17:00-17:45, 18:00 - 20:00 kurs
Cena: 200zl. Jedno spotkanie 40zl

Kontakt: [email protected]

Bezzwrotna zaliczka (b?d?ca potwierdzeniem udzia?u): 40z?

SHAMBHALA KRAKÓW

Alior Bank S.A. O/Kraków

98 2490 0005 0000 4500 8581 0440

Zamieszczenia w tytule przelewu wyra?enia „darowizna na cele kultu religijnego/Zadowolenie” umo?liwia odliczanie darowizn w rocznym rozliczeniu PIT.