Jak po??czy? g?ow? i serce w medytacji?

25921695826_b456636e70_o.jpg
Ośrodek: Szczecin
Data: środa 31 maj 2017 (18:30 -21:30)
Nauczyciel : Sarah Coleman
Koordynator : Jakub Kwaśnicki
Osoba do kontaktu : Jakub Kwaśnicki
Oplata: PLN50
Praca z emocjami wed?ug Buddyzmu Tybeta?skiego.

Praktyka medytacji jest uznawana za najlepszy sposób oswajania naszego umys?u. Aczkolwiek, nawet osoby z du?ym do?wiadczeniem mog? b??dnie wykorzystywa? technik? medytacji do subtelnego manipulowania umys?em. Ulegaj?c instynktownej ch?ci ucieczki przed zam?tem naszych emocji u?ywamy tak zwanego "puszczania"  aby etykietowa? ca?e nasze do?wiadczenie jako "tylko my?lenie". Tym samym próbujemy uciec przed przyt?aczaj?cym chaosem emocji naszego SERCA i schroni? si? w naszym przejrzystym i analitycznym UMY?LE. To cyniczne podej?cie odcina nas od naszego serca, które jest ?ród?em wspó?czucia, mi?o?ci i komunikacji.

Podczas tego warsztatu przyjrzymy si? wnikliwie co tak na prawd? si? z nami dzieje. B?dziemy mówi? o cz?sto pomieszanej, zdezorientowanej energii naszych emocji, w oparciu o nauki o trzech janach (pojazdach) Buddyzmu Tybeta?skiego: Hinayana uczy nas jak wa?ne jest to, aby najpierw przyzna? ?e cierpimy, do?wiadczy? naszego bólu i pomieszania i nie ucieka? od nich; Mahayana uczy nas jak mo?emy si? zaprzyja?ni? z naszymi emocjami; a Vajrayana uczy nas, ?e emocje to nasze cz?owiecze?stwo, nasze prawo z urodzenia. W szczególno?ci przyjrzymy si? temu jak mo?emy zmieni? akcent naszej medytacji z "puszczania"  na "przyzwalanie aby by?o jak jest", bez prób zmienienia tego stanu. Poprzez otwarcie si? na pe?ne spektrum naszych do?wiadcze? mo?emy dotkn?? naszego autentycznego cz?owiecze?stwa z rado?ci? i ciep?em.

 

Klasa wieczorna b?dzie sk?ada? si? z ?wicze?, wyk?adu oraz dyskusji. Zaj?cia poprowadzi znakomita i znana nauczycielka Sarah Coleman.
Nauczycielka: Sarah Coleman pochodzi z Ameryki i od roku 1972 jest uczennic? Chogyama Trungpy Rinpocze i jego syna Sakyonga Miphama Rinpocze. Przez wiele lat by?a edytork? tekstów Chogyama Trungpy, dzi?ki czemu mia?a mo?liwo?? osobistego kontaktu z Rinpocze oraz pracy nad licznymi publikacjami m.in. nad ksi??k? "Szambala: ?wi?ta ?cie?ka wojownika". Sarah naucza buddyzmu i ?cie?ki Szambali od ponad 35 lat. Mieszka i naucza w Europie od 1996 roku, obecnie w Amsterdamie.


 Klasa b?dzie prowadzona w j?zyku angielskim z t?umaczeniem na j?zyk polski.

Sugerowana darowizna za udzia? w wydarzeniu to 50 z?.

Ilo?? miejsc ograniczona. Bardzo prosimy o szybk? rejestracj?.

Rejestracja: shambhala.pl/calendar

e-mail: [email protected]