Poziom I Treningu Shambhali "Sztuka bycia cz?owiekiem" / Shambhala Training Level I "Art of being human"

fb_cover_ts1_sarah.jpg
Ośrodek: Warsaw
Data: piątek 19 maj 2017 (19:00 -21:00) sobota 20 maj 2017 (09:00 -20:00) niedziela 21 maj 2017 (09:00 -20:00)
Nauczyciel : Sarah Coleman
Koordynatorka :
Osoba do kontaktu :
Oplata: PLN280

(for English scroll down)

Shambhala International od wielu lat prezentuje ?wiatu rozleg?y i otwarty dla wszystkich system edukacyjny, podzielony na cz??ci zwane poziomami, które odbywaj? si? w o?rodkach na ca?ym ?wiecie w formie weekendowych warsztatów. Kolejne poziomy rozwijaj? wiedz? na temat medytacji oraz nauk Shambhali przedstawionych nam przez Chogyama Trungpy Rinpocze i jego syna Sakyonga Miphama Rinpocze.

Zapraszamy na Poziom I Treningu Shambhali, pt.: "Sztuka bycia cz?owiekiem", który oprócz praktycznej nauki medytacji, porz?dkuje i ugruntowuje wiedz? na jej temat oraz pomaga rozwija? uwa?no?? i ?wiadomo??. Prosta a jednocze?nie g??boka i wymagaj?ca technika medytacji pozwala nam zatrzyma? si? i poby? samemu ze sob?, a tak?e do?wiadczy? ?agodno?ci, zaufania i otwarto?ci wobec siebie - bezwarunkowej dobroci, le??cej u podstaw egzystencji ka?dego cz?owieka. Poziom I Treningu Shambhali to znakomita okazja, by podarowa? sobie troch? czasu i spojrze? na siebie z innej perspektywy.

W programie, który b?dzie trwa? od pi?tku wieczór do niedzieli wieczór, znajd? si? wyk?ady, instrukcje, praktyka i dyskusje. Program poprowadzi znakomita i znana nauczycielka Sarah Coleman z towarzyszeniem t?umacza i instruktorów medytacji.Nauczycielka: Sarah Coleman pochodzi z Ameryki i od roku 1972 jest uczennic? Chogyama Trungpy Rinpocze i jego syna Sakyonga Miphama Rinpocze. Przez wiele lat by?a edytork? tekstów Chogyama Trungpy, dzi?ki czemu mia?a mo?liwo?? osobistego kontaktu z Rinpocze oraz pracy nad licznymi publikacjami m.in. nad ksi??k? "Szambala: ?wi?ta ?cie?ka wojownika". Sarah naucza buddyzmu i ?cie?ki Szambali od ponad 35 lat. Mieszka i naucza w Europie od 1996 roku, obecnie w Amsterdamie.

Nauki b?d? przekazywane w j?zyku angielskim z polskim t?umaczeniem. Zapewniamy przek?ski w trakcie przerw kawowych oraz ko?cz?cego program wspólnego bankietu. Lunch w sobot? i w niedziel? - we w?asnym zakresie, uczestnicy programu zwyczajowo wychodz? wspólnie do pobliskich restauracji lub przynosz? lunch ze sob?.

Miejsce:

O?rodek Shambhali Warszawa, ul. ?niadeckich 20/21 (IV pi?tro, winda)

Czas (godziny mog? ulec zmianie):

19.05.2017 o godz. 19:00 - 21:00

20.05.2017 w godz. 9:00 - 20:00 (przerwa obiadowa oko?o 12.30-14.30)

21.05.2017 w godz. 9:00 – 20:00 (przerwa obiadowa oko?o 12.30-14.30)

Sugerowana darowizna pokrywaj?ca koszty organizacyjne:

30 z? pi?tkowy wyk?ad (przy ch?ci uczestniczenia w ca?o?ci dop?aca si? ró?nic?)

Ca?o?? programu: 280 z?

Cz?onkowie Shambhali: 240 z?

Osoby powtarzaj?ce program: 180 z?

Warunkiem rezerwacji miejsca na programie jest wp?ata bezzwrotnej zaliczki w wysoko?ci 50 z? na konto:

O?rodek Misyjny Shambhala Warszawa

02 1440 1299 0000 0000 0687 9179 (PKO BP)

(tytu? przelewu: "Darowizna na cele kultu religijnego. TS I." umo?liwi odliczenie ca?ej kwoty od podatku)

Uprzejmie prosimy o wcze?niejsz? rejestracj? - niezmiernie pomaga to organizatorom.


*******************************************************************************

Discovering basic goodness in the world and in ourselves.

Through the practice of meditation, we glimpse unconditional goodness as the ground of our existence. Opening to ourselves with gentleness and appreciation, we begin to see our potential as genuine and compassionate human beings.

This weekend meditation intensive is the essential first step for entering the Shambhala Training path of bravery and gentleness. The Art of Being Human introduces mindfulness-awareness meditation in a secular context and vocabulary. Engaging the mind, we glimpse the world’s magic without conceptual filters, and begin to discover a basic goodness which is always present.

First time meditators are welcome!

This weekend program will be taught by reknown teacher Sarah Coleman, accompanied by meditation instructors. The programme will be taught in English with Polish translation provided as needed. As much as possible, individual instruction and discussion groups will be in English as well.

Tea snacks during coffee breaks and a closing reception will be provided. Program participants are invited to either bring their own lunch or eat out at local restaurants.

Teacher: Sarah Coleman has been a student of the Dorje Dradul, Chögyam Trungpa, Rinpoche, and Sakyong Mipham Rinpoche since 1972. Serving as the Dorje Dradul's editor for many years, she had the good fortune to spend a lot of time with him, and worked on many of his publications, including Shambhala, the Sacred Path of the Warrior. Sarah has taught extensively for more than thirty years, and has been living and teaching in Europe since 1996.

Where?

Shambhala Warszawa Center, ?niadeckich st. 20/21 (IV floor, use lift)

When? (specific hours can change slightly):

19.05.2017 at 7 p.m. – 9 p.m.

20.05.2017 at 9 a.m. – 8 p.m. (lunch break around 12:30 to 2:30)

21.05.2017 at 9 a.m. – 8 p.m. (lunch break around 12:30 to 2:30)

Suggested donation (covering organizational costs):

30 z? Friday evening talk (if you decide to participate in the whole programme you can cover the difference)

Whole programme: 280 z?

Shambhala members: 240 z?

Repeating the programme: 180 z?

Please transfer 50 z? fee to assure your place at the programme to:

O?rodek Misyjny Shambhala Warszawa

02 1440 1299 0000 0000 0687 9179 (PKO BP)

(Transfer title: "Darowizna na cele kultu religijnego. TS I." allows the tax reduction)

We kindly ask you to register early as it’s very helpful for properly organizing the training.