Uwa?na komunikacja - tworzenie wspieraj?cej przestrzeni w ?wiecie pe?nym wyzwa?- warsztat

Krakow/timothy-muza-133593.jpg
Ośrodek: Krakow
Data:
piątek 6 październik 2017 (19:00 -21:00)
sobota 7 październik 2017 (09:00 -16:00)
niedziela 8 październik 2017 (09:00 -16:00)
Nauczyciel : Greg Heffron
Koordynatorka : Magdalena Grudniewska
Osoba do kontaktu : Magdalena Grudniewska
(normalny) : PLN300
(czlonkowie Shambhali): PLN280
(early birds): PLN280/250
kontynuacja warsztatu Pi?? metod uwa?nej komunikacji - jak wykorzysta? ka?d? rozmow?, aby otworzy? serce i umys? i przywróci? ufno?? w dobro relacji

Uwa?na komunikacja - tworzenie wspieraj?cej przestrzeni w ?wiecie pe?nym wyzwa?- warsztat

otwarty dla wszystkich warsztat weekendowy

for English scroll down

Cz?sto w ?yciu cierpimy samotnie. Obawiaj?c si? by obna?y? swoj? wra?liwo??, trzymamy si? b??dnych wyobra?e? ma swój temat, na temat innych ludzi i ?ycia w ogóle.

 Z tego l?ku, t?umimy i zniekszta?camy swoje zachowanie, emocje i my?lenie, maj?c nadziej?, ?e nikt nie zauwa?y naszego podskórnego niepokoju.

Podczas tych warsztatów skupimy si? na tym, jak tworzy? „zielone strefy”, by nauczy? si? jak dzielenie si? z bliskimi przyjació?mi czy rodzin? nasz? wra?liwo?ci?, mo?e powodowa? stopniowe odkrywanie tego co jest wyparte. Jak uwalniaj?c te prawdy, dajemy im mo?liwo?? by sta?y si? m?dro?ci?, zmieniaj?c s?abo?? w si??.

Warsztat jest oparty na pracy Acharii Susan Gillis Chapman zaprezentowanej w jej ksi??ce "Pi?? kluczy do uwa?nego komunikowania si?".

Podczas programu zaprezentujemy podstawy uwa?nej komunikacji Susan Chapman dla osób bior?cych udzia? w programie po raz pierwszy, a tak?e pog??bimy rozumienie tych nauk u osób zaznajomionych z tym podej?ciem.

Program obejmuje wyk?ady, ?wiczenia rozwijaj?ce zdobyte umiej?tno?ci, praktyk? ?wiadomo?ci Przestrzeni - Mudra, rozmowy w parach i grupach oraz dyskusje. Istnieje mo?liwo?? uzyskania certyfikatu uczestnictwa.

Nauki Shambhali odnosz? si? do najbardziej podstawowej cz??ci naszego cz?owiecze?stwa, do naszych relacji z innymi. Jak mawia Sakyong Mipham Rinpocze, z ka?d? jedn? rozmow? tworzymy lepszy ?wiat. "Pi?? metod uwa?nej komunikacji" inspiruje si? takim podej?ciem.

  

Gregory Heffron - Starszy Instruktor Uwa?nej Komunikacji, w?a?ciciel i zarz?dzaj?cy Green Zone Institute Autoryzowany przez Suzan Gillis Chapman Nauczyciel Uwa?nej Komunikacji, uczy u jej boku od 2009 roku. Jest uczniem Sakyonga i nauczycielem w tradycji Shambhali od 2005 roku. Odby? wtedy sta? u boku Craiga Smitha, starszego nauczyciela ?wiadomo?ci Przestrzeni Mudra, po czym otrzyma? autoryzacj? do nauczania tej unikalnej techniki medytacji umys?-cia?o. W 2003 roku otrzyma? tytu? magistra Kreatywnego Pisania na Uniwersytecie Iowa. Jest coachem, prowadzi warsztaty i pracuje jako konsultant biznesowy firm i organizacji takich jak Shambhala Mountain Center i Dechen Chölin


Ceny programu

20z? wyk?ad w pi?tek

300 z? program weekendowy (pi?tek - niedziela )

280 z? cz?onkowie Shambhali

Early Birds 280z? do 20 wrze?nia potem 300z?

oraz 250z? dla cz?onków do 20 wrze?nia (po 20.09.2017- 280 z? dla cz?onków)

Potwierdzeniem rejestracji jest wp?ata bezzwrotnej zaliczki w wysoko?ci 100z?

Miejsce: 

Wi?cej informacji wkrótce

Informacje: Magdalena Grudniewska tel. 504 758 337

 

English

“Green Zones: Creating Circles of Support in a Challenging World”

 
Often in life, we suffer alone. Fearing to make ourselves vulnerable, we hold onto misconceptions about ourselves, others and life itself. From this fear, we suppress and distort our behavior, our emotions and our thinking, hoping that nobody will notice our underlying anxiety. This workshop will focus on how to create “Circles of Support” to learn how sharing our vulnerability with a close group of friends/family can gradually uncover suppressed truths. Releasing these truths, they can become wisdom, turning weakness into strength. To do this, we need to work skillfully with others, learning a simple but useful set of guidelines so that vulnerability is protected and anxiety is allowed the support to open at a realistic pace.
 
Based on the work presented in Acharya Susan Gillis Chapman’s The Five Keys to Mindful Communication, this workshop will present the basics of Chapman’s Mindful Communication to newcomers, as well as deepening the understanding of those familiar with the approach.

 

Price: 150 Euro, 200 Euro after September 20

Gregory Heffron – Senior Mindful Communication Instructor
owns and manages Green Zone Institute. He is a certified teacher of Mindful Communication authorized by Susan Gillis Chapman, and has been teaching with her since 2009. He’s as student of the Sakyong, and has been a teacher in the Shambhala tradition since 2005. In 2005, he apprenticed with senior Mudra Space Awareness teacher Craig Smith, and became authorized to teach this unique mind-body meditation technique. In 2003 Greg graduated with an MFA in Nonfiction Creative Writing from the University of Iowa. He coaches individuals, teaches workshops, and consults with businesses and organizations like Shambhala Mountain Center and Dechen Choling