Jak mog? pomaga?? Podstawowe dobro spo?ecze?stwa / How can I help? The Basic Goodness of Society

Szczecin/bg2_mini.jpg
Ośrodek: Szczecin
Data: czwartek 19 styczeń 2017 (18:30 -21:30) czwartek 26 styczeń 2017 (18:30 -21:30) czwartek 2 luty 2017 (18:30 -21:30) sobota 4 luty 2017 (09:00 -18:00)
Nauczyciel : Magda Brancewicz & Acharya Samten Kobelt
Koordynator : Jakub Kwaśnicki
Osoba do kontaktu : Jakub Kwaśnicki
Oplata: PLN250
Drugi cykl serii Podstawowe Dobro, "Jak mog? pomaga??", jest po?wi?cony badaniu naszej relacji ze spo?ecze?stwem. B?dziemy szuka? odpowiedzi m.in. na pytania takie jak "Czy natur? spo?ecze?stwa jest dobro?"

Przyjrzymy si? w?asnym relacjom z innymi, ch?ci? niesienia pomocy oraz przeszkodom, które staj? nam na drodze. Cykl podzielony jest na cztery bloki: ?ycie rodzinno-domowe, ?ycie zawodowe, rozrywka i finanse.

Kurs jest seri? interaktywnych ?wicze? i wyk?adów, opartych na naukach Shambhali o tworzeniu
o?wieconego spo?ecze?stwa. B?dziemy uczy? si? praktyki medytacji Shambhali, która w osobisty sposób pozwala do?wiadcza? g??bi przedstawianych nauk. Uczestnicy poznaj? równie? praktyk? wspó?czucia Tonglen wywodz?c? si? z buddyzmu mahajany.

Kurs jest otwarty dla ka?dego - równie? dla osób, które nie uczestniczy?y w pierwszej cz??ci serii p.t. "Kim jestem?".
Je?eli kto? wcze?niej nie praktykowa? medytacji, równie? serdecznie zapraszamy.

Pierwsze spotkanie otwarte dla ka?dego podczas którego mozesz podj?? decyzj? czy chcesz uczestniczy? w ca?ym kursie:
19.01.2017 godz. 18:30 - 21:30
Nast?pne spotkania dla tych, którzy postanowi? uko?czy? ca?y kurs
26.01.2017 godz. 18:30 - 21:30
2.02.2017 godz. 18:30 - 21:30
4.02.2017 godz. 9:00-12:30 i 14:30-18:00 (dzie? pog??bionej praktyki)

Samten Kobelt praktykuje medytacj? od 1984 r. Jego pierwszym nauczycielem by? za?o?yciel Shambhali – Chogyam Trungpa Rinpoche. Obecnie jest uczniem Sakyonga Miphama Rinpoche. W tradycji Shambhali posiada wysoki tytu? nauczycielski Acharya. Przez 15 lat przebywa? w USA, studiowa? na Uniwersytecie Naropa w Boulder, uczy buddyzmu i medytacji, ta?ca kontemplatywnego oraz Qigong w tradycji taoistycznej. Obecnie mieszka i naucza w Europie.

Magda Brancewicz praktykuje medytacje od 2001 r. , jest uczennic? Sakyonga Miphama Rinpoche, jest autoryzowanym nauczycielem w tradycji Shambhali. Mieszka w Szczecinie, zajmuje si? biznesem.

Warsztaty b?d? prowadzone w j?zyku angielskim z t?umaczniem na j?zyk polski.
Sugerowana darowizna: 
za ca?y kurs: 250 z?
je?eli kto? bierze udzia? tylko w pierwszym spotkaniu : 50z?
Uprzejmie prosimy o wcze?niejsz? rejestracje - niezmiernie pomaga to organizatorom.